logotypes bottom2 800x78

INOFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: Rozeznania rynku z dnia 6.11.2018 roku w ramach projektu pn. „Innowacyjne nauczanie potrzebą przyszłości” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Branżowa Szkoła I stopnia w Radlinie jako realizator projektu „Innowacyjne nauczanie potrzebą przyszłości” nr UDA-RPSL.11.02.02-24-07FA/17-00 po przeprowadzeniu oceny złożonych ofert
i uzupełnionych dokumentów, informuje że jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez Wykonawcę:,

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A.,

Al. Wojska Polskiego 4,44-240 Żory

W postępowaniu złożone zostały 4 oferty tj:

 1. Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A., Al. Wojska Polskiego 4, 44-240 Żory.
 2. Niepubliczna Placówka Wychowania Pozaszkolnego CE LINGUA, Os. Bohaterów Września 1A/C, 31-620 Kraków.
 3. Centrum Doradztwa i Kształcenia Kadr Sp. Jawna, ul. Gwarków 14, 44-200 Rybnik.
 4. ATForum Damian Dmuchowski, ul. Rudzka 14,44-200 Rybnik.

W postępowaniu zastosowano jako jedyne kryterium najkorzystniejszą cenę.

Żadna z ofert nie została odrzucona ani żaden Wykonawca nie został wykluczony
z postepowania.

logotypes bottom2 800x78

Rozeznanie rynku na usługi w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego

Branżowa Szkoła I stopnia w Radlinie jako realizator projektu „Innowacyjne nauczanie potrzebą przyszłości” nr UDA-RPSL.11.02.02-24-07FA/17-00 zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów.

Szczegółowe informacje zawarto w załącznikach. 

Termin składania ofert  do dnia 15.11.2018r. 

logotypes bottom2 800x78

OGŁOSZENIE O NABORZE DO PROJEKTU


Dyrektor Branżowej Szkoły I stopnia w Radlinie ogłasza nabór do projektu „Innowacyjne nauczanie potrzebą przyszłości” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
(Oś Priorytetowa: XI - Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie: 11.2 - Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie: 11.2.2 – Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Subregionu Zachodniego). Szczegóły zawarte są w regulaminie naboru i uczestnictwa w projekcie.
Głównym celem projektu jest podniesienie jakości edukacji w szkołach
i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe we współpracy
z otoczeniem, w szczególności z pracodawcami. Będzie to możliwe poprzez skorzystanie z oferty dodatkowych szkoleń i kursów nastawionych na rozwój kompetencji zawodowych, a także płatnych praktyk zawodowych u lokalnych pracodawców.
Wnioski wraz z załącznikami należy składać w sekretariacie szkoły
w terminie od 8 do 19 października 2018 r. w godzinach 8.00-15.00. Dokumenty można pobrać ze strony internetowej bądź odebrać w sekretariacie szkoły.
W ramach projektu każdy uczeń uczestniczył będzie w doradztwie zawodowym oraz w dwóch formach wsparcia kurs/kurs lub kurs/staż. Proponowane formy wsparcia w ramach projektu:
Praktyki uczniów

 • Kurs spawania stali niestopowych elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych MAG
 • Kurs typu SEP G1 – uprawnienia elektryczne do 1 kV
 • Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia wraz z wymianą butli gazowych
 • Obsługa klienta i technik sprzedaży
 • Obsługa kas fiskalnych
 • Kurs tokarz/frezer

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Załączniki:

logotypes bottom2 800x78

Innowacyjne nauczanie potrzebą przyszłości


Powiat Wodzisławski jest beneficjentem projektu konkursowego o wartości 1 870 646,76 zł, w tym dofinansowania o wartości 1 590 049,75 zł.


Od września br. przez kolejne 3 lata szkolne uczniowie szkół ponadgimnazjalnych będą mogli zupełnie bezpłatnie skorzystać z dedykowanych dla nich form wsparcia współfinansowanych z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Powiat Wodzisławski uczestniczył w konkursie nr RPSL.11.02.02-IZ.01-24-175/17 ogłoszonym przez Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.


Dofinansowanie do projektu pt. "Innowacyjne nauczanie potrzebą przyszłości" pozyskano w ramach:
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej XI - Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Działania 11.2 - Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania 11.2.2 - Wsparcie szkolnictwa zawodowego - RIT Subregionu Zachodniego.


Wartość projektu to 1 870 646,76 zł w tym 95% dofinansowania z UE oraz 5% niepieniężnego wkładu własnego Powiatu.


Okres realizacji został określony na lata szkolne: 2018/2019, 2019/2020 i 2020/2021.


Powiat Wodzisławski na terenie placówek zawodowych placówek oświatowych będzie realizował projekt wsparcia szkolnictwa zawodowego, którego celem jest wzrost zatrudnienia wśród absolwentów szkół kształcenia zawodowego poprzez poprawę efektywności realizowanego wsparcia. Grupą docelową będą uczniowie oraz szkoły ponadgimnazjalne i placówki prowadzące kształcenie zawodowe, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wodzisławski a także pracodawcy / przedsiębiorcy / rzemieślnicy. W okresie 36 miesięcy Powiat zorganizuje przy współpracy otoczenia społeczno-gospodarczego praktyki i staże dla 236 uczniów. Za udział w praktyce zawodowej lub stażu zawodowym uczniowie otrzymują stypendium. Stypendium w kwocie nieprzekraczającej 1 600,00 zł będzie wypłacane za każde kolejne przepracowane 150 godzin.

Jedną z form wsparcia dla uczniów będą także kursy/szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe, kursy doskonalące w celu wzmacniania ich zdolności do zatrudnienia tj.: specjalista ds. marketingu, kurs sushi, kurs Carvingu, kurs grafiki komputerowej / reklamy, sztuka negocjacji w biznesie, cukiernictwo / dekorowanie tortów, kurs barman - kelner, kurs kas fiskalnych, kurs prawa jazdy kat B, obsługa wózków jezdniowych, szkolenie / warsztaty z drukowania przestrzennego 3D, kurs operatora koparki jednonaczyniowej, kurs programowania i obsługi obrabiarki/tokarki CNC, kurs na uprawnienia elektryczne, pomiary fizykochemiczne, kurs w zakresie obróbki cieplnej, plastycznej, ręcznej oraz mechanicznej, projektowanie, montaż i eksploatacja układów mechatronicznych, f-gazy urządzenia stacjonarne, kurs stylizacji paznokci, kurs wizażysta-stylista, kurs makijażu, kurs DTP.

W sumie w trakcie 3 lat szkolnych zaoferujemy uczniom 676 miejsc kursowych. Zajęcia miękkie będą prowadzone min. w pracowniach projektu komplementarnego w Ośrodku Rozwoju Młodych Kadr.

W projekcie będzie uczestniczyć 405 uczniów z tego 236 podejmie płatny staż lub praktykę u pracodawców/przedsiębiorców.

Szkoły uczestniczące a tym samym realizatorzy przedmiotu projektu to:

 • Zespół Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim;
 • Zespół Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim;
 • Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim;
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie;
 • Branżowa Szkoła I stopnia w Radlinie.

Planuje się, iż nabory do projektu w poszczególnych szkołach będą ogłoszone na początku roku szkolnego 2018/2019.